Absolutorium a ukončení studia | Vyšší odborná škola EDUCARI, s.r.o.

Vyšší odborná škola Educari s.r.o.

Absolutorium a ukončení studia

Úspěšní absolventi, kteří za celou dobu studia získají 180 kreditů a splní povinné a povinně volitelné předměty, mohou absolvovat závěrečnou zkoušku a získat tak titul DiS. (užívaný za jménem), a tím se stát kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Absolutorium absolvují studenti na konci 3. ročníku. Absolutorium se skládá z následujících částí: 

  • Oblast pedagogická 

  • Oblast psychologická 

  • Cizí jazyk (anglický nebo německý) 

  • Obhajoba závěrečné práce  

Z každé oblasti (pedagogická, psychologická, jazyk) student vybírá z 30 okruhů otázek. Před zkušební komisí prokazuje znalost jednotlivé oblasti. Součástí absolutoria je obhajoba závěrečné práce. Zkušební komise se skládá z minimálního počtu 3 členů. 

 

Závěrečná práce k zakončení studia: 

  • Každý student absolvuje během studia povinné předměty (Metody a techniky pedagogického výzkumu, Seminář k závěrečné práci I., Seminář k závěrečné práci II.), ve kterých získá základní vhled a informace ke zpracování Absolventské práce v rozsahu minimálně 20 – 25 stránek vlastního textu. 

  • Každý student bude mít k dispozici svého vedoucího Absolventské práce, který mu po dobu psaní bude k dispozici v rámci konzultací. 

  • Student si vybírá z předepsaných témat, nebo si volí vlastní téma nejpozději do konce 3. semestru. 

  • Na předepsaném formuláři odevzdá Podklad pro zadání Absolventské práce na studijní oddělení VOŠ, po schválení podkladu může student začít vypracovávat. 

  • Podrobné informace k odevzdávání ZP, formálním náležitostem, k obsahové stránce apod. budou zveřejněny v průběhu studia.